top of page

Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

Dla rodziców dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) realizujemy zajęcia w naszym przedszkolu. 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA jako kompleksowe i profesjonalne działanie terapeutyczne, kierowane jest do dzieci od chwili wykrycia u nich nieprawidłowości rozwojowych do czasu wskazanego w opinii lub podjęcia nauki w szkole.  Tworzymy programy służące pobudzaniu psychoruchowemu dziecka, ich rozwojowi poznawczemu i społecznemu. Rodzicom zapewniamy pomoc psychologiczną i edukacyjną. WWRD realizowane jest w oparciu o specjalnie w tym celu powoływane zespoły specjalistów. Każdorazowo program pracy z dzieckiem ustalany jest indywidualnie w oparciu o treść opinii o potrzebie WWRD. Wszelkie nasze działania uzależnione są od potrzeb dziecka i jego możliwości psychofizycznych. Wczesne wspomaganie rozwoju daje dzieciom szansę na optymalny rozwój. Objęcie ich specjalistyczną opieką jest niezmiernie ważne – minimalizuje w znacznym stopniu ryzyko niepowodzeń edukacyjnych w wieku szkolnym, pobudza psychoruchowo i społecznie. Wzmacnia emocjonalnie. Podkreślając kompleksowy charakter WWRD opiekunom dzieci nim objętych oferujemy konsultacje, instruktaż i pomoc w zakresie prawidłowego postępowania z dzieckiem.

Dzieci objęte pomocą  uzyskują  od 4 zajęć (bezpłatnych) miesięcznie.

Zawsze pracujemy z dzieckiem i dla niego.

Aby objąć dziecko pomocą, należy zgłosić się do Dyrektora Przedszkola po uprzednim kontakcie telefonicznym 53332776 .

KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE WNIOSKU O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZN0-PEDAGOGICZNĄ..

Prosimy o przyniesienie na spotkanie oryginału opinii z poradni. 

 

bottom of page